Новини

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0283-C01 „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”. Проектът е по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е разработване и разпространение на продуктова иновация, чрез създаване и тестване на експериментални модели и прототип. Тя ще бъдат удовлетворена чрез постигането на следните специфични цели, съответсващи на основните дейности по проекта:

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктовата иновация

3. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктовата иновация

4. Придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктовата иновация

5. Визуализация на проекта

Партньор по проекта е Технически университет – Варна.

Обща стойност: 364 000,00лв., от които 235 390,50лв. европейско и 41 539,50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 22.05.2018г. и е с продължителност 18 месеца.

Още

www.000webhost.com